Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde i Køge Nord Sport Center
Den 19.03.2019 kl. 19:00 til senest kl. 21.00 i Køge Nord Sport Center – Lokale 1

Indholdsfortegnelse
1. Godkendelse af dagsorden
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Godkendelse af forretningsorden
4. Mødekalender
5. Evaluering af repræsentantskabsmødet
6. Nyt logo og lancering af navn
7. Fremtidens bestyrelse
8. Eventuelt


Lukkede Punkter
Ingen


Deltagere:
Poul Henning Vive

Martin Kristiansen
Lasse Odgaard
Bjørn Jørgensen
Helge Rasmussen
Lars Heesche-Andersen
Pia Thøgersen
Helle Røtting (Suppleant)
Helene Seidler (Suppleant)
Claus Rømer (Udpeget af Køge Byråd)
Yakup Pelit (Udpeget af Køge Byråd)
Jim Rasmussen (Centerleder) (Referent)


1. Godkendelse af dagsorden og udpegning af mødeleder (Til drøftelse)
Beslutning
Helge er valg som mødeleder og dagsorden er godkendt


2. Konstituering af bestyrelsen (Til beslutning)
Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen, at der udpeges 4 personer til de pågældende roller.
Baggrund og vurdering
Vedtægterne foreskriver, at bestyrelsen skal have en formand, næstformand, sekretær og kasserer, som udgør forretningsudvalget i Køge Nord Sport Center.
Beslutning
Poul Henning Vive er konstitueret som formand
Helge Rasmussen er konstitueret som næstformand
Lars er konstitueret som kasserer
Lasse er konstitueret som sekretær
Bilag
Ingen bilag


3. Godkendelse af forretningsorden (Til drøftelse)
Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen, at forretningsordenen godkendes.
Baggrund og vurdering
Den nye forretningsorden sætter fokus på at bestyrelsen skal arbejde med og fokusere på strategi og retning for Køge Nord Sport Center.
Den nye forretningsorden forventes at være med til at løse en del af de problemstillinger, som bestyrelsen igennem det sidste år har oplevet i forhold til kompetencer og ansvar.
Forretningsordenen skal give større åbenhed og indsigt i beslutninger til gavn for brugere og samarbejdspartnere.
Den skal sikre, at flere beslutninger tages på bestyrelsesmøderne, da der blandet andet indføres frist for, hvornår bestyrelsen skal have modtaget dagsorden samt bilag. Dermed opnår man, at alle bestyrelsesmedlemmer møder velforberedt op til bestyrelsesmøderne.
Beslutning
Forretningsorden blev gennemgået og der blev foretaget en del ændringer. Forretningsorden fremlægges på næste bestyrelsesmøde til endelig godkendelse og underskrift.
Bilag
Forretningsordenen for bestyrelsen i Køge Nord Sport Center


4. Mødekalender (Til beslutning)
Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen, at mødekalenderen godkendes.
Såfremt heldagsseminaret godkendes, forslås det, at der nedsættes en gruppe, som arbejder med indholdet til den pågældende dag.
Baggrund og vurdering
Antallet af møder er fastlagt ud fra følgende ønske: Når bestyrelsen mødes, skal der forefindes en relevant dagsorden inkl. synlige fremskridt i de sager og opgaver, som bestyrelsen har udstukket i organisationen.
Der er forslag om et heldagsseminar, hvor der f.eks. kan fokuseres på den fremtidige strategi for Køge Nord Sport Center.
For at opnå mere effektiv mødetid vil der fremover være en forplejning, som består at kaffe, øl, vand og kage.
Beslutning
Antal af møder blev godkendt inkl. heldagsseminar, dog skal møderne placeres på forskellige ugedage (mandag til torsdag).
Det er en nødvendighed at heldagsseminar afholdes på en søndag, hvor alle medlemmer af bestyrelsen har mulighed for at deltage.
Alle datoer bydes ud via Doodle kalender. Hvis dato med stort forfald, findes ny dato for bestyrelsesmøde.
Bilag
Mødekalender


5. Evaluering af repræsentantskabsmøde (Til drøftelse)
Beslutning
Bestyrelsen evaluerede repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen var enig om, at der var plads til forbedringer og vil lægge sig i selen for at forbedre forberedelse og afvikling af repræsentantskabsmøderne i fremtiden.
Bilag
Ingen


6. Nyt logo og lancering af nyt navn (Til beslutning)
Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen, at det nye logo godkendes, så det lanceres i én uge (ultimo april) sammen med vores nye navn.
Ligeledes indstilles det, at administrationen afgør placeringen af ”skilte” med navn og logo, så faciliteterne får det bedste udtryk.
Baggrund og vurdering
Repræsentantskabet vedtog på sit møde at godkende det nye navn Køge Nord Sport Center samt Køge Nord Sport Center – Skensved.
Navnene skal naturligvis pryde de 2 faciliteter, men som det fremgår af vedhæftede vil det være hensigtsmæssigt, at man samtidig med lanceringen af det nye navn også lancerer et nyt logo, som vil være med til at sætte endnu mere fokus på de to sportsfaciliteter i Køge Nord.
Beslutning
Godkendt
Bilag
Nyt logo for Køge Nord Sport Center


7. Fremtiden bestyrelse (Til drøftelse)
Indstilling
Hvis der er opbakning til at mødes til et heldagsseminar, kan dette punkt bruges som en indledende drøftelse.
Baggrund og vurdering
- Punktet skal være med til at sætte fokus på, hvilke primære opgaver bestyrelsen skal fokusere på.
- Hvilke rammer og forventeringer er der til bestyrelsesarbejdet, herunder en indbyrdes forventningsafstemning.
Beslutning
Bestyrelsen kom med input til seminaret og der var enighed om, at det ville give god værdi at mødes til et seminar og få drøftet rammer og retning for strategi og bestyrelsesarbejde.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe som arbejder videre med planlægning af dagen. Den består af Helene, Martin, Lasse og Jim. Jim indkalder via Doodle til et møde i gruppen.
Bilag
Ingen


8. Eventuelt (Til drøftelse)
Brug af lokaler
Beslutning
Der er behov for, at der på et fremtidigt bestyrelsesmøde, bliver drøftet prissætning for kunders brug af faciliteterne, når brugen ikke er dækket ind under de retningslinjer, som er fastsat af Køge kommune